Nie jesteś zalogowana/y

Login:

Hasło:

Email Zarządu: zarzad.kskonin@wp.pl
Email Komisji Szkoleniowej: szkolenie.kskonin@gmail.com
 1. PRZYJĘCIE DO ORGANIZACJI SĘDZIOWSKIEJ
  1. Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, i spełnia wymagania:
   • posiada sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
   • odznacza się nienaganną postawą etyczno - moralną,
   • wykazuje właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
   • uzyskał pozytywne wyniki z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego,
   • nie jest pracownikiem ani działaczem społecznym klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej,
  2. Przyjęcie do organizacji sędziowskiej następuje na wniosek zainteresowanego, skierowanego do właściwego - ze względu na miejsce zamieszkania - Zarządu Kolegium Sędziów KOZPN.
  3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet sędziów piłkarskich, obowiązana jest do ukończenia kursu i złożenia egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, wyznaczoną przez Zarząd Kolegium Sędziów KOZPN.
  4. Uczestnik kursu - po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym - uzyskuje na podstawie uchwały Zarządu Kolegium Sędziów KOZPN tytuł sędziego próbnego. 
  5. Sędzia próbny może być mianowany przez Zarząd Kolegium Sędziów KOZPN sędzią rzeczywistym po odbyciu co najmniej jednorocznej praktyki i przeprowadzeniu jako sędzia główny minimum 25 zawodów.
   1. w uzasadnionych przypadkach sędzia może decyzją Zarządu Kolegium Sędziów KOZPN zostać mianowany sędzią rzeczywistym nie spełniając ww. wymagań.
  6. Tytuł sędziego rzeczywistego nadaje się uchwałą Zarządu Kolegium Sędziów KOZPN. Po mianowaniu na sędziego rzeczywistego, sędzia ten zostaje zaliczony do grupy sędziów klasy B.
  7. Sędzią próbnym i rzeczywistym może zostać obywatel innego państwa, a także osoba będąca członkiem zagranicznej organizacji sędziów piłki nożnej, posiadająca wymagane kwalifikacje, jeżeli zamieszkuje w Polsce i zgłosi akces do właściwego Kolegium Sędziów KOZPN. O przyjęciu decyduje Zarząd Kolegium Sędziów KOZPN.
  8. O przynależności do właściwego Kolegium Sędziów KOZPN decyduje miejsce stałego zamieszkania (adres zameldowania na pobyt stały).
  9. Zarząd Kolegium Sędziów KOZPN, na wniosek Komisji Szkoleniowej, może uzależnić przyjęcie na kurs dla kandydatów na sędziów od uprzedniego:
   • dostarczenia stwierdzenia zdolności lekarskiej do wykonywania funkcji sędziego piłkarskiego, wydanego przez właściwą Poradnię Sportowo-Lekarską;
   • poddania się sprawdzianowi kondycyjnemu, o którego zakresie i kryteriach kandydaci zostaną wcześniej poinformowani.
 2. EGZAMINY TEORETYCZNE l KONDYCYJNE (kandydaci)
  1. Kandydaci poddawani są egzaminom zgodnie z opisanymi zasadami.
  2. Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkowy.
  3. Sprawdzian kondycyjno - interwałowy składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.
  4.  

   Test 1:

   6x40 metrów w odstępach 1,5 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas 6,4 sekundy dla każdego z 6 szybkich biegów

   • jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba=1x40 metrów),
   • jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie,
   • jeśli dwa sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu.

   UWAGA: warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1

   Test 2:

   Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem.

   • na pierwszy gwizdek prowadzącego test - sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc,
   • na kolejny sygnał gwizdkiem sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 45 sekund,

   To składa się na jedno okrążenie.

   • każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do strefy chodzenia, którą wyznaczają 3 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów),
   • jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w strefie chodzenia, to obsługujący test  sygnalizuje powyższe zdarzenie,
   • za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony,
   • sędziowie nie mogą opuścić strefy chodzenia przed następnych gwizdkiem,
   • minimalna liczbą okrążeń do zaliczenia tego testu wynosi 10.

   W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansu test kondycyjny nie będzie zaliczony

  5. Egzamin teoretyczny.

   Podstawą do zaliczenia egzaminu jest znajomość Przepisów Gry w Piłkę Nożną - Wydawnictwo PZPN.

   1. Minima zaliczeniowe dla kandydatów na sędziów Kolegium Sędziów WZPN zgodnie z zasadami opracowanymi przez KS PZPN.
  6. Kandydaci na sędziów Kolegium Sędziów KOZPN, którzy nie zaliczą minimum wskazanych w Pkt. II.5. pozostają do dyspozycji Komisji Szkoleniowej KS KOZPN.
Kolegium Sędziów Konińskiego OZPN Strona główna Kontakt Mapa strony RSS www.koninskiozpn.pl/sedziowie KS OZPN Konin na FB