Nie jesteś zalogowana/y

Login:

Hasło:

Email Zarządu: zarzad.kskonin@wp.pl
Email Komisji Szkoleniowej: szkolenie.kskonin@gmail.com
Zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej
Prawa i obowiązki sędziów
Zasady wyróżniania

§ 1

Przyjęcie do organizacji sędziowskiej

 1. Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat (nie dotyczy sędziego kandydata), wyróżnia się nienaganną postawą moralną oraz posiada odpowiednie przygotowanie, potwierdzone egzaminem sędziowskim
 2. Sędziowie piłki nożnej dzielą się na:
  1. sędziego kandydata. którym może być wyłącznie osoba, która nie ukończyła 18 lat, a która ukończyłam co najmniej 16 lat,
  2. sędziego próbnego,
  3. sędziego rzeczywistego.
 3. Przyjęcie do organizacji sędziowskiej następuje na indywidualny wniosek zainteresowanego skierowany na piśmie do właściwego, ze względu zamieszkania Zarządu Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej. W przypadku przewidzianym w ust. 2 pkt a wniosek zainteresowanego wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego.
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet sędziów piłkarskich, obowiązana jest do ukończenia kursu sędziowskiego i złożenia egzaminu przed komisją wyznaczą przez Zarząd Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej.
 5. Uczestnik kursu - po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym - uzyskuje na podstawie Uchwały Zarządu KS Związku Piłki Nożnej tytuł sędziego próbnego z zastrzeżeniem ust. 2 pkt a uczestnik, który nie ukończył 18 lat, uzyskuje tytuł sędziego kandydata.
 6. Sędzia próbny może być mianowany przez Zarząd KS Związku Piłki Nożnej sędzią rzeczywistym po dobyciu co najmniej jednorocznej praktyki i przeprowadzeniu Jako sędzia główny, minimum 25 zawodów. Dla byłych z.ąwodnik6w, którzy uczestniczyli przynajmniej w rozgrywkach klasy A, okres praktyki może być skrócony do 6 miesięcy, a liczba przeprowadzonych zawodów zmniejszona do 15. Zasada ta dotyczy także Osób, które były sędziami kandydatami.
 7. Tytuł sędziego rzeczywistego nadaje Uchwała Zarządu KS Związku Piłki Nożnej.
 8. Sędzią próbnym i rzeczywistym może zostać obywatel innego państwa, a takie osoba będąca członkiem zagranicznej organizacji sędziów piłki nożnej posiadająca wymagane kwalifikacje jeżeli zamieszkuje w Polsce i zgłosi akces do właściwego KS Związku Piłki Nożnej. O przyjęciu takiej osoby na sędziego decyduje Zarząd KS PZPN.
 9. Sędziowie piłki nożnej pracujący zawodowo lub działający społecznie w klubach posiadających sekcje piłki nożnej nie mogą w okresie zatrudnienia lub działalności społecznej pełnić funkcji sędziego piłkarskiego – na ten okres zostają oni urlopowani z działalności sędziowskiej.
  Sędziowie piłki nożnej biorący udział w zawodach jako czynni zawodnicy, mogą prowadzić zawody jako sędziowie w rozgrywkach przynajmniej jedną klasę niższą, niż w której występują jako zawodnicy.
 10. O przynależności sędziego do właściwego Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej decyduje miejsce stałego zamieszkania (miejsce zamieszkania na pobyt stary).

§ 2

Prawa i obowiązki sędziów

 1. Sędziowie rzeczywiści posiadają czynne i bierne. prawo wyborcze do władz KS PZPN i KS związków Piłki Nożnej, a sędziowie pr6bili jedynie czynne prawo wyborcze.
 2. Sędziowie piłki nowej posiadają prawo do:
  1. prowadzenia zawodów piłki nożnej organizowanych przez Związki Piłki Nożnej PZPN jako sędziowie główni, asystenci i techniczni,
  2. zwrotu poniesionych kosztów za prowadzenie zawodów w wysokości ustalonej przez odpowiednie władze PZPN,
  3. wolnego wstępu na zawody piłki nożnej stowarzyszeń należących do PZPN na terenie całego kraju na zasadach ustalonych przez Zarząd PZPN,
  4. noszenia odznaki i legitymacji sędziowskiej,
  5. otrzymania. pomocy i ochrony podczas pełnienia funkcji sędziego od wszystkich członków należących do PZPN, a przede wszystkim od organizatorów zawodów,
  6. wnoszenia wniosków i postulat6ww sprawach dotyczących działalności sędziowskiej i piłkarskiej do Zarządu KS Związku Piłki Nożnej a za jego pośrednictwem do Zarządu KS PZPN,
  7. występowanie do Zarządu KS PZPN lub KS Związku Piłki Nożnej o okresowe zwolnienie z czynnej działalności sędziowskiej lub prowadzenia zawodów w określonym terminie z takim wyprzedzeniem, aby na wyznaczone zawody mógł być delegowany inny sędzia,
  8. wnoszenia odwołań od decyzji władz KS PZPN i KS Związku Piłki Nożnej z zachowaniem kolejności instancji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji,
  9. otrzymania nagród j wyróżnień związkowych oraz, noszenia srebrnego emblematu za przeprowadzenie 300 zawodów a złotego po przeprowadzeniu 500 zawodów.
 3. Sędziowie piłki nożnej zobowiązani są do:
  1. znajomości przestrzegania Statutu ,PZPN i Statutu Związku Piłki Nożnej, regulaminów rozgrywek i dyscyplinarnych oraz Regulaminu KS PZPN i KS Związków Piłki Nożnej oraz przepisów FIFA i UEFA dotyczących zagadnień piłkarskich,
  2. prowadzenia przydzielonych zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną i ich ustaloną interpretacją,
  3. obiektywnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków podczas prowadzenia zawodów, dbania o autorytet oraz przestrzeganie etyki sportowej, nie poniżania swoim zachowaniem godności sędziego piłki nożnej,
  4. udziału w zebraniach, naradach. kursach szkoleniowych i konferencjach sędziowskich, członkostwa w Koleżeńskim Funduszu Pośmiertnym.

§ 3

 1. Utrata praw sędziowskich następuje na podstawie uchwały Zarządu KS Zwiąku Piłki Nożnej wówczas, gdy sędzia:
  1. zgłosi do właściwego Zarządu KS Związku Piłki Nożnej prośbę na piśmie o skreślenie go z listy sędziów,
  2. zostanie skreślony z listy sędziów na mocy orzeczenia dyscyplinarnego.
 2. Sędzia może być skreślony z listy sędziów na podstawie uchwały Zarządu KS Związku Piłki Nożnej gdy:
  1. po upływie praktyki sędzia - kandydat nie uzyska mianowania na sędziego próbnego, a sędzia próbny na sędziego rzeczywistego,
  2. nie podłuży w przewidzianym terminie ważności legitymacji na rok następny,
  3. trzykrotnie nie stawi się bez usprawiedliwienia do prowadzenia wyznaczonych zawodów,
  4. nie podda się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim bez usprawiedliwienia,
  5. nie odpowie trzykrotnie na pisma wysyłane listem poleconym przez Zarząd KS Związku Piłki Nożnej lub nie stawi się dwukrotnie na wezwanie Zarządu KS Związku Piłki Nożnej przesłane listem poleconym,
  6. został skazany prawomocnym wyrokiem pacz sąd powszechny lub inny sąd za czyny nieetyczne.
 3. Skreślenie sędziego z listy sędziów na wniosek Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej następuje na podstawie decyzji Wydział Dyscypliny PZPN. W przypadku przewinień dokonanych podczas prowadzenia zawodów na szczeblu centralnym, wniosek o skreślenie sędziego przedstawia do Wydziału Dyscypliny PZPN - Zarząd KS PZPN.
 4. Skreślenie z listy sędziów albo dobrowolne wystąpienie nie zwalnia sędziego z obowiązku wyrównania wszelkich zobowiązań i zaległości wobec KS PZPN i KS Związku Piłki Nożnej. jak również zwrócenie legitymacji sędziego - kandydata, próbnego lub rzeczywistego.

§ 4

Zasady wyróżniania sędziów piłki nożnej

 1. Wyróżnienia należą do środków wychowawczych, są skutecznym czynnikiem kształtowania postaw sportowych, społecznych oraz etyczno-moralnych i są przyznawane przez Zarządy Kolegium Sędziów Związków Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Wyróżnienia są przyznawane za:
  1. osiągnięcia i zasługi w działalności szkoleniowej i wychowawczej,
  2. osiągnięcia i zasługi w działalności sędziowskiej i organizacyjnej,
  3. całokształt osiągnięć r zasług w długoletniej działalności sędziowskiej.
 3. Wyróżnienia sędziowskie mogą być nadane również osobom, nie będącym członkami KS PZPN - za długoletnią i owocną współpracę z organizacjami sędziowskimi.
 4. Rodzaje wyróżnień:
  1. pochwała na forum publicznym,
  2. list pochwalny,
  3. dyplom uznania,
  4. proporczyk okolicznościowy,
  5. nagroda pieniężna lub rzeczowa,
  6. puchar okolicznościowy,
  7. medal okolicznościowy, pamiątkowy lub honorowy,
  8. odznaka honorowa.
 5. Niezależnie od powyższych wyróżnień Zarządy KS Związków Piłki Nożnej mogą wystąpić do właściwych władz z wnioskiem o nadanie sędziemu tytułu:
  1. Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej,
  2. Członka Honorowego OZPN lub Związku Piłki Nożnej
  3. Sędziego Honorowego,
  4. Sędziego Zasłużonego
  5. innych wyróżnień i odznaczeń PZPN.
 6. Zarządy Kolegium Sędziów mogą stosować również inne formy wyróżniania sędziów.
 7. Zarządy Kolegium Sędziów mają obowiązek dokonywania okresowej oceny wyników, osiągnięć i zasług sędziów i na tej podstawie wystąpić o ich uhonorowanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu.
 8. Podstawą do wnioskowania o wyróżnienie sędziego piłki nożnej winna być wnikliwa, rzetelna ocena jego konkretnych wyników, osiągnięć i zasług szkoleniowo organizacyjnych orz jego walorów moralnych. Obiektywna i sprawiedliwa ocena sędziego stanowi o wartości i skuteczności wychowawczej wyróżnienia.
 9. Należy stosować zasadę stopniowania wyróżnień. W szczególnych przypadkach można uczynić wyjątek od tej zasady.
 10. Tytuł Sędziego Zasłużonego może być nadany jeżeli:
  1. sędzia zasłużył się dla. sportu. piłkarskiego w zakresie działalności sędziowskiej jako czynny sędzia lub działacz, organizator szkoleniowy; wykazał osobistą inicjatywę, zdolności i mozolną pracą,
  2. działa co najmniej 10 lat jako sędzia rzeczywisty i ukończył 40 lat,
  3. nie ma swojej ewidencji kary dyscyplinarnej.
 11. Tytuł Sędziego Honorowego może być nadany, jeżeli kandydat spełnia następujące warunki:
  1. poniósł wyjątkowe zasługi w rozwoju piłki nożnej, aktywny, oddany sprawom szkolenia i wychowania kadr sędziowskich, wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów,
  2. ukończył 48 lat, ukończył czynne prowadzenie zawodów, posiada tytuł sędziego zasłużonego
  3. ma co najmniej 20 letni staż sędziego rzeczywistego,
  4. nie ma w swej ewidencji kary dyscyplinarnej.
 12. Tytuł Sędziego Honorowego może być również nadany osobie nie będącej sędzią piłkarskim, która wyjątkowo zasłużyła się dla sportu piłkarskiego, a swoją bezpośrednią działalnością przyczyniła się lub stwarzała odpowiednie możliwości i warunki sprzyjające rozwojowi i umacnianiu organizacji sędziowskiej.
 13. Godność Sędziego Zasłużonego i Honorowego nadaje Komisja Odznaczeń PZPN na wniosek Zarządu KS Związku Piłki Nowej i opinię KS PZPN.
 14. Sędzia Zasłużony otrzymuje odznakę ze srebrnym Wiankiem, a sędzia Honorowy ­ z wiankiem złotym.
 15. Zarząd KS PZPN prowadzi ścisłą ewidencję legitymacji wydanych sędziom Zasłużonym i Honorowym.
 16. W przypadku rezygnacji z aktywnej działalności, sędzia Zasłużony i Honorowy ma prawo do noszenia odznaki oraz zachowania prawa do posiadania legitymacji sędziowskiej.
 17. Jeżeli sędzia Zasłużony jest czynnym sędzią piłki nożnej, to posiada on wszelkie prawa oraz obowiązki, określone niniejszymi postanowieniami dla sędziów rzeczywistych.
Kolegium Sędziów Konińskiego OZPN Strona główna Kontakt Mapa strony RSS www.koninskiozpn.pl/sedziowie KS OZPN Konin na FB